لیست قیمت فلزیاب محصولات کمپانی IKPV

AJM 13300

AJM 13300

8.470.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن آنتن راداری

AJM BUGLE

AJM BUGLE

6.050.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن آنتن راداری

AJM IMAGING P.A.T

AJM IMAGING P.A.T

18.700.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن آنتن راداری

اسکنر تصویری

AJM IMAGING P.T

AJM IMAGING P.T

8.800.000 تومان

نقطه زن پالسی

اسکنر تصویری

ANTARES

ANTARES

15.400.000 تومان

نقطه زن پالسی

ANTARES IMAGING

ANTARES IMAGING

27.500.000 تومان

نقطه زن پالسی

اسکنر تصویری

AUTOCRAT

AUTOCRAT

3.520.000 تومان

شعاع زن فرکانسی

DERAK 101

DERAK 101

3.630.000 تومان

نقطه زن پالسی

DERAK 102

DERAK 102

2.280.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن فرکانسی

DERAK 110

DERAK 110

8.690.000 تومان

نقطه زن پالسی

اسکنر تصویری

شعاع زن فرکانسی

DERAK 116

DERAK 116

5.390.000 تومان

نقطه زن پالسی

اسکنر تصویری

DERAK SUPER SENSOR

DERAK SUPER SENSOR

7.150.000 تومان

سوپر سنسور مگنومتر

DMF-Y

DMF-Y

5.170.000 تومان

شعاع زن فرکانسی دو نفره

GOLDEN WIN

GOLDEN WIN

3.630.000 تومان

شعاع زن فرکانسی

HOXNE

HOXNE

56.000.000 تومان

نقطه زن فرکانسی

شعاع زن فرکانسی

اسکنر مگنومتر

یون یاب

HS366

HS366

30.800.000 تومان

شعاع زن فرکانسی

اسکنر تصویری

یون یاب

HS366 Professional

HS366 Professional

38.000.000 تومان

نقطه زن فرکانسی

شعاع زن فرکانسی

اسکنر تصویری

یون یاب

KOMATSU A-U-16

KOMATSU A-U-16

95.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 16 سنسور

KOMATSU A-U-8

KOMATSU A-U-8

70.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 8 سنسور

KOMATSU A-U-4

KOMATSU A-U-4

45.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 4 سنسور

KOMATSU A-U-2

KOMATSU A-U-2

22.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 2 سنسور

LEOPARD 16000

LEOPARD 16000

180.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 16 سنسور

LEOPARD 8000

LEOPARD 8000

110.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 8 سنسور

LEOPARD 4000

LEOPARD 4000

70.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 4 سنسور

LEOPARD 2000

LEOPARD 2000

40.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 2 سنسور

LEOPARD 1000

LEOPARD 1000

27.500.000 تومان

اسکنر مگنومتر 1 سنسور

MINI GPR

MINI GPR

4.950.000 تومان

اسکنر مگنومتر مخفی

MINI GPR

MobiFuture (سنسور آلمانی)

15.000.000 تومان

مگنومتر موبایلی

MINI GPR

MobiFuture (سنسور روسی)

35.000.000 تومان

مگنومتر موبایلی

MINI GPR

MobiFuture (سنسور ترکی)

8.000.000 تومان

مگنومتر موبایلی

PMR-IR 1

PMR-IR 1

825.000 تومان

آنتن راداری

PMR-IR 1

PMR-IR 2

1.540.000 تومان

آنتن راداری

PV 5000

PV 5000

2.640.000 تومان

آنتن راداری

PV IMAGING

PV IMAGING

12.100.000 تومان

نقطه زن فرکانسی

اسکنر تصویری

آنتن راداری

LEOPARD 1000

RICHEL M-10

6.600.000 تومان

اسکنر مگنومتر 1 سنسور

RICHEL M-20

RICHEL M-20

9.350.000 تومان

اسکنر مگنومتر 2 سنسور

RICHEL M-40

RICHEL M-40

13.750.000 تومان

اسکنر مگنومتر 4 سنسور

RICHEL M-80

RICHEL M-80

27.500.000 تومان

اسکنر مگنومتر 8 سنسور

RICHEL M-160

RICHEL M-160

52.000.000 تومان

اسکنر مگنومتر 16 سنسور

RPM 1

RPM 1

1.760.000 تومان

شاقول فنری

RPM 2

RPM 2

1.870.000 تومان

شاقول طلایی

RPM 3

RPM 3

1.870.000 تومان

شاقول نقره ای

RPM 4

RPM 4

1.320.000 تومان

شاقول آلومینیوم

Schneider Series

Schneider Series

350.000.000 تومان

نقطه زن پالسی

اسکنر مگنومتر 16 سنسور

اسکنر مگنومتر موبایلی

شعاع زن پالسی

یون یاب

SNM 133

SNM 133

5.500.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن پالسی

TACHAR T1

TACHAR T1

36.300.000 تومان

نقطه زن پالسی

شعاع زن پالسی

اسکنر مگنومتر

سوپر سنسور مگنومتر

یون یاب

TOMAS-S-1

TOMAS-S-1

2.090.000 تومان

شعاع زن پالسی

TOMAS-S-2

TOMAS-S-2

2.310.000 تومان

شعاع زن پالسی

TOMAS-S-3

TOMAS-S-3

2.640.000 تومان

شعاع زن پالسی

TORNADO

TORNADO

4.730.000 تومان

نقطه زن پالسی

ZICCO X1

ZICCO X1

9.350.000 تومان

شعاع زن پالسی

ZICCO X2

ZICCO X2

13.750.000 تومان

شعاع زن پالسی

LOOP

LOOP 55

900.000 تومان

لوپ 55 سانتی متر بدون دسته

LOOP

LOOP 25

500.000 تومان

لوپ 25 سانتی متر بدون دسته